படிச்ச முட்டாள், பயந்த புத்திசாலி

Monday, June 16, 2008

One Extra Bedroom

A Bitter Reality.

As the dream of most parents I had acquired a degree in Software Engineering and joined a company based in USA, the land of braves and opportunity. When I arrived in the USA, it was as if a dream had come true.

Here at last I was in the place where I want to be. I decided I would be staying in this country for about Five years in which time I would have earned enough money to settle down in India.

My father was a government employee and after his retirement, the only asset he could acquire was a decent one bedroom flat.

I wanted to do some thing more than him. I started feeling homesick and lonely as the time passed. I used to call home and speak to my parents every week using cheap international phone cards. Two years passed, two years of Burgers at McDonald's and pizzas and discos and 2 years watching the foreign exchange rate getting happy whenever the Rupee value went down.

Finally I decided to get married. Told my parents that I have only 10 days of holidays and everything must be done within these 10 days. I got my ticket booked in the cheapest flight. Was jubilant and was actually enjoying hopping for gifts for all my friends back home. If I miss anyone then there will be talks. After reaching home I spent home one week going through all the photographs of girls and as the time was getting shorter I was forced to select one candidate.

In-laws told me, to my surprise, that I would have to get married in 2-3 days, as I will not get anymore holidays. After the marriage, it was time to return to USA, after giving some money to my parents and telling the neighbors to look after them, we returned to USA.

My wife enjoyed this country for about two months and then she started feeling lonely. The frequency of calling Indiaincreased to twice in a week sometimes 3 times a week. Our savings started diminishing.

After two more years we started to have kids. Two lovely kids, a boy and a girl, were gifted to us by the almighty. Every time I spoke to my parents, they asked me to come to Indiaso that they can see their grand-children.

Every year I decide to go to India… But part work part monetary conditions prevented it. Years went by and visiting Indiawas a distant dream. Then suddenly one day I got a message that my parents were seriously sick. I tried but I couldn't get any holidays and thus could not go to India ... The next message I got was my parents had passed away and as there was no one to do the last rights the society members had done whatever they could. I was depressed. My parents had passed away without seeing their grand children.

After couple more years passed away, much to my children's dislike and my wife's joy we returned to Indiato settle down. I started to look for a suitable property, but to my dismay my savings were short and the property prices had gone up during all these years. I had to return to the USA...

My wife refused to come back with me and my children refused to stay in India... My 2 children and I returned to USAafter promising my wife I would be back for good after two years.

Time passed by, my daughter decided to get married to an American and my son was happy living in USA... I decided that had enough and wound-up every thing and returned to India... I had just enough money to buy a decent 02 bedroom flat in a well-developed locality.

Now I am 60 years old and the only time I go out of the flat is for the routine visit to the nearby temple. My faithful wife has also left me and gone to the holy abode.

Sometimes I wondered was it worth all this?

My father, even after staying in India,

Had a house to his name and I too have the same nothing more.

I lost my parents and children for just ONE EXTRA BEDROOM.

Looking out from the window I see a lot of children dancing. This damned cable TV has spoiled our new generation and these children are losing their values and culture because of it. I get occasional cards from my children asking I am alright. Well at least they remember me.

Now perhaps after I die it will be the neighbors again who will be performing my last rights, God Bless them.

But the question still remains 'was all this worth it?'

I am still searching for an answer.................!!!

START THINKING

IS IT JUST FOR ONE EXTRA BEDROOM???

LIFE IS BEYOND THIS …..DON'T JUST LEAVE YOUR LIFE ……..START LIVING IT ……. LIVE IT AS YOU WANT IT TO BE …….

1 Comments:

  • At June 21, 2008 at 2:28 AM , Blogger rapp said...

    நெம்ப நல்ல பதிவுங்க. ஆனா என்னால இந்த விஷயத்தில சொல்ல முடியிற கருத்து ஒன்னே ஒண்ணுதான். அது என்னன்னா, இவரு இந்த கடிதத்தில் எழுதியிருக்கறதில பாதிக்கும் மேல வெறும் சாக்குகள். இவர் இந்தியாவுக்குள் இருந்திருந்தாலும் இதையே தான் செய்திருப்பார், சில இன்றியமையாத சூழ்நிலைகளை தவிர்த்து. சும்மா தில்லி, கல்கத்தாவில் இருந்துகிட்டும் நிறையப் பேர் இப்படி செய்கிறார்கள். இது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதருக்கும் வித்தியாசப்படும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை எங்கள் குடும்பத்தின் சொந்த அனுபவத்தில் எழுதுகிறேன். மற்றபடி தாய் நாட்டிற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வர வேண்டும் அல்லது பெற்றோரை வரவழைக்க வேண்டும்ங்கர எண்ணத்தில்,தனி அக்கவுண்டே ஆரம்பித்து சேமித்து வருபவர்கள் தான் பெரும்பான்மை என்பது என் சொந்த கருத்து.

     

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home